چاپ کیهان گرافیک

CMYK و RGB به چه معنا هستند؟و کدام برای چاپ مناسب هست؟

/
RGB (RED-GREEN-BLUE) : نورهای فزآینده اند که با ترکیب به رنگ سف…